Algemene voorwaarden

Actueel gedeponeerd: 01.01.2024

ARTIKEL 1. | DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, voor zover uit de aard of strekking van de bedingen niet anders voortvloeit.

1. Machtighoog: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, onderdeel van Schoorsteenveger Kuiper, gevestigd aan Paktuinen 37A, 1601GD te Enkhuizen, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 57766800.
2. Huurder: iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie Machtighoog een overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten.
3. Overeenkomst: iedere tussen Machtighoog en de huurder tot stand gekomen overeenkomst, waarmee Machtighoog zich, tegen een nader overeengekomen prijs, heeft verbonden tot de verhuur van zaken, al dan niet inclusief bemanning.
4. Gehuurde: alle in het kader van de overeenkomst door Machtighoog ter beschikking gestelde of ter beschikking te stellen en aan Machtighoog in eigendom toebehorende zaken, waaronder hoogwerkers, ademluchtapparatuur, gereedschappen en accessoires begrepen kunnen zijn.
5. Bemande verhuur: de overeenkomst als bedoeld in lid 3 waarbij Machtighoog een hoogwerker (het gehuurde) levert inclusief mankracht ter bediening daarvan.
6. Werkzaamheden: alle in het kader van de overeenkomst tot bemande verhuur in opdracht van de huurder te verrichten werkzaamheden.
7. Schriftelijk: naast traditionele schriftelijke communicatie, communicatie per e-mail, per fax of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.


ARTIKEL 2. | ALGEMENE BEPALINGEN

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Machtighoog en iedere tot stand gekomen overeenkomst.
2. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten voor de uitvoering waarvan derden worden betrokken.
3. De toepasselijkheid van de eventuele inkoop- of andersluidende algemene voorwaarden van de huurder, wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
4. Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend uitdrukkelijk en schriftelijk worden afgeweken. Indien en voor zover hetgeen partijen uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen, afwijkt van het bepaalde in deze algemene voorwaarden, geldt hetgeen partijen uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
5. Vernietiging of nietigheid van een of meer van de bepalingen uit deze algemene voorwaarden of de overeenkomst als zodanig, laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In een voorkomend geval zijn partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.


ARTIKEL 3. | AANBOD EN TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

1. Elk aanbod van Machtighoog is vrijblijvend, ook in geval daarin een termijn voor aanvaarding is vermeld.
2. Aan een aanbod van Machtighoog dat gebaseerd is op door de huurder verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens, kan de huurder geen rechten ontlenen.
3. Voorts kan de huurder geen rechten ontlenen aan een aanbod van Machtighoog dat een kennelijke fout of vergissing bevat.
4. Machtighoog mag uitgaan van de juistheid en volledigheid van de door de huurder verstrekte gegevens en zal, voor zover relevant, zijn aanbod daarop baseren en de overeenkomst dienovereenkomstig uitvoeren.
5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Machtighoog niet tot de nakoming van een gedeelte van het aanbod tegen een overeenkomstig gedeelte van de opgegeven prijs.
6. Iedere overeenkomst komt tot stand door aanbod en aanvaarding. Indien de aanvaarding van de huurder afwijkt van het aanbod van Machtighoog, komt de overeenkomst niet conform deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Machtighoog anders aangeeft. Indien de overeenkomst mondeling wordt gesloten en Machtighoog de overeenkomst vervolgens schriftelijk bevestigt, wordt deze bevestiging geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.
7. Indien de huurder de overeenkomst namens een andere natuurlijke of rechtspersoon sluit, verklaart hij door het aangaan van de overeenkomst daartoe bevoegd te zijn. De huurder is naast deze (rechts)persoon hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de uit die overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.


ARTIKEL 4. | TERMIJNEN

1. Alle leverings-, uitvoerings- en opleveringstermijnen waartoe Machtighoog zich jegens de huurder heeft verbonden, zijn indicatieve, niet-fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.
2. Indien de niet tijdige nakoming het gevolg is van een aan Machtighoog toerekenbare omstandigheid, treedt het verzuim van Machtighoog niet eerder in dan nadat de huurder Machtighoog schriftelijk in gebreke heeft gesteld, in welke ingebrekestelling een redelijke termijn voor de nakoming is vermeld, en Machtighoog na het verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds met de nakoming in gebreke is.
3. Verzuim van Machtighoog als gevolg van een aan Machtighoog toe te rekenen omstandigheid, e.e.a. zoals bedoeld in lid 2, biedt de huurder recht op ontbinding van dat gedeelte van de overeenkomst waarop het verzuim betrekking heeft, doch nimmer recht op aanvullende schadevergoeding.


ARTIKEL 5. | DUUR VAN DE OVEREENKOMST

1. De overeenkomst wordt aangegaan voor de bepaalde periode die uitdrukkelijk tussen partijen is overeengekomen. Indien zodanige bepaalde periode niet uitdrukkelijk is overeengekomen, wordt geacht dat de overeenkomst voor onbepaalde tijd is aangegaan.
2. Indien het gehuurde tevens na afloop van de overeengekomen bepaalde periode door of namens de huurder wordt gebruikt, wordt geacht dat de overeenkomst stilzwijgend is verlengd voor onbepaalde tijd. De huurder is daaraan voorafgaand evenwel verplicht contact op te nemen met Machtighoog omtrent het bespreken van de mogelijkheden tot verlenging van de overeenkomst. Na verstrijken van de initiële bepaalde periode, is Machtighoog in alle gevallen gerechtigd de overeenkomst op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 24 uur.
3. Indien de overeenkomst voor onbepaalde tijd is aangegaan, eindigt de overeenkomst door opzegging per e-mail. Voor de huurder geldt een opzegtermijn van zeven dagen. Voor Machtighoog geldt een opzegtermijn van 24 uur.


ARTIKEL 6. | LEVERING EN TERUGLEVERING VAN HET GEHUURDE

1. De terbeschikkingstelling van het gehuurde in het kader van bemande verhuur, geschiedt door of namens Machtighoog op de overeengekomen tijd en locatie van uitvoering van de werkzaamheden. In geval van onbemande verhuur, wordt het gehuurde, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, geleverd door afhalen daarvan door of namens de huurder op locatie van Machtighoog.
2. In geval een gehuurde hoogwerker op locatie van aflevering c.q. uitvoering van de werkzaamheden ter beschikking wordt gesteld, staat de huurder ervoor in dat:
- de toegangswegen en aangewezen plaats van opstelling geschikt zijn voor de aanvoer c.q. opstelling van het gehuurde en alle overige voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde zaken;
- alle redelijke veiligheids- en voorzorgsmaatregelen zijn getroffen en worden gehandhaafd voor zover zulks redelijkerwijs van de huurder kan worden gevergd;
- de bodem van het terrein geschikt is voor het gewicht van het gehuurde. Indien noodzakelijk dient de huurder rijplaten te leggen.
3. Indien de huurder niet aan zijn verplichtingen als bedoeld in het vorige lid voldoet, is Machtighoog gerechtigd het gehuurde mee terug te (doen) nemen en de daarmee in verband extra gemaakte kosten aan de huurder in rekening te brengen, onverminderd de verplichting van de huurder tot voldoening van de volledige overeengekomen prijs en kosten.
4. In geval van onbemande verhuur wordt het gehuurde na afloop van de huur door of namens de huurder op locatie van Machtighoog terug geleverd, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen. In geval uitdrukkelijk is overeengekomen dat het gehuurde op locatie van de huurder wordt afgehaald, dient het gehuurde op de overeengekomen locatie tijdig klaar te staan om te kunnen worden afgehaald. Indien het gehuurde niet op de overeengekomen plaats en/of het overeengekomen tijdstip kan worden afgehaald, is Machtighoog gerechtigd de daarmee gepaard gaande extra kosten aan de huurder in rekening te brengen.
5. In geval van onbemande verhuur, dient de huurder ervoor zorg te dragen dat het gehuurde in dezelfde staat wordt teruggeleverd als waarin het gehuurde aan hem is geleverd.
6. Indien het gehuurde niet tijdig weer ter beschikking van Machtighoog wordt gesteld, is Machtighoog gerechtigd een aanvullende huurprijs naar rato van de vertraging aan de huurder door te berekenen, onverminderd het recht van Machtighoog om volledige schadevergoeding te vorderen.


ARTIKEL 7. | UITVOERING VAN WERKZAAMHEDEN BIJ BEMANDE VERHUUR

1. In geval van bemande verhuur, is uitsluitend de bemannende persoon die daarvoor door Machtighoog is aangewezen, bevoegd het gehuurde te beheren.
2. Indien Machtighoog in het kader van de uitvoering van werkzaamheden gegevens nodig heeft van de huurder, dient de huurder deze gegevens zo spoedig mogelijk als voor de uitvoering van de overeenkomst en werkzaamheden is vereist, aan Machtighoog te verstrekken. De huurder staat in voor de juistheid en volledigheid van deze gegevens.
3. De huurder dient er zorg voor te dragen dat alle vergunningen, ontheffingen en andere beschikkingen die noodzakelijk zijn om de werkzaamheden uit te voeren, tijdig zijn verkregen. De huurder is verplicht op eerste verzoek van Machtighoog een afschrift van de hier bedoelde bescheiden aan Machtighoog toe te zenden.
4. In de overeengekomen prijs zijn niet begrepen de kosten ter voorkoming of beperking van schade aan op of bij het werk aanwezige zaken, alsmede de kosten voor afvoer van materialen, bouwstoffen en afval. Deze kosten komen voor rekening van de huurder.
5. De huurder staat ervoor in dat de werkzaamheden door of namens Machtighoog ongestoord en op het overeengekomen tijdstip c.q. gedurende de overeengekomen periode kunnen worden uitgevoerd en dat de tewerkgestelde perso(o)n(en) kosteloos gebruik kan/kunnen maken van alle redelijkerwijs voor de uitvoering van de werkzaamheden benodigde voorzieningen, zoals gas, water en elektriciteit en op grond van de Arbowet en -regelgeving voorgeschreven zaken en voorzieningen.
6. Voor schade in verband met verlies, diefstal en beschadiging van zaken van Machtighoog, van de huurder en van derden, zoals gereedschappen, voor het werk bestemde materialen of bij het werk gebruikt materieel, die zich bevinden op de plaats waar de werkzaamheden worden verricht of op een andere overeengekomen plaats, draagt de huurder het risico en de aansprakelijkheid, tenzij deze schade aan Machtighoog kan worden toegerekend.
7. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke afronding daarvan noodzakelijk is om de overeenkomst te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, kan dit gevolgen hebben voor hetgeen oorspronkelijk werd overeengekomen. Daardoor kan de oorspronkelijk overeengekomen prijs worden verhoogd of verlaagd. Machtighoog zal daarvan zoveel mogelijk vooraf prijsopgaaf doen.
8. In geval van door de huurder gewenste toevoegingen of veranderingen in het overeengekomene, komen de hiermee in verband staande extra kosten voor rekening van de huurder. Machtighoog zal de huurder tijdig informeren over de noodzaak de hierbedoelde kosten door te berekenen, tenzij de huurder deze noodzaak uit zichzelf had moeten begrijpen.
9. Door een wijziging van de overeenkomst kan de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering en oplevering van de werkzaamheden worden gewijzigd. De huurder aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, dan is Machtighoog gerechtigd om daaraan pas uitvoering te geven nadat de huurder akkoord is gegaan met de aangepaste prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het te bepalen tijdstip waarop (verder) uitvoering aan de werkzaamheden gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert evenmin een tekortkoming van Machtighoog op en is voor de huurder geen grond om de overeenkomst te ontbinden.
10. Indien na het sluiten van de overeenkomst kostprijsverhogende omstandigheden ontstaan of aan het licht komen, welke op grond van door hem verstrekte onjuiste gegevens, toegerekend kunnen worden aan de huurder, komen de extra kosten voor zijn rekening.
11. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Machtighoog een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren indien nakoming van de gewijzigde overeenkomst in redelijkheid niet van hem kan worden gevergd.
12. Overeenkomsten die strekken tot meerwerk vinden, behoudens het bepaalde in het overige van dit artikel, plaats in onderling overleg.


ARTIKEL 8. | INHOUD VAN DE OVEREENKOMST TOT ONBEMANDE VERHUUR

1. Het bepaalde in dit artikel is van toepassing op de overeenkomst tot onbemande verhuur, onverminderd het bepaalde in het overige van deze algemene voorwaarden.
2. De huurder verklaart het gehuurde in de staat te hebben ontvangen als waarin het gehuurde aan hem is geleverd.
3. De huurder zal als een goed huurder voor het gehuurde zorgdragen. De huurder dient het gehuurde te gebruiken in overeenstemming met de bestemming van het gehuurde.
4. Behoudens normale slijtage, dient de huurder het gehuurde gedurende de periode dat het gehuurde hem ter beschikking staat, in dezelfde staat te houden als waarin het gehuurde aan hem is geleverd. Eventuele gebreken, storingen of schade aan het gehuurde, ontstaan of toegebracht tijdens de huurperiode, dienen door de huurder onmiddellijk te worden gemeld aan Machtighoog.
5. Indien Machtighoog aan de huurder omtrent het gebruik van het gehuurde aanwijzingen verstrekt, is de huurder gehouden deze aanwijzingen op te volgen.
6. Het is de huurder zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Machtighoog niet toegestaan het gehuurde onder te verhuren of anderszins ter beschikking van derden te stellen.
7. Beschadiging, vermissing, verduistering, diefstal en het verloren gaan van het gehuurde dient na ontdekking daarvan onverwijld aan Machtighoog te worden medegedeeld.
8. Totdat het gehuurde na afloop van de huur feitelijk weer ter beschikking is gesteld van Machtighoog, komt alle risico van verlies en beschadiging van het gehuurde voor rekening van de huurder, ook voor zover het gehuurde zich, al dan niet met toestemming van Machtighoog, feitelijk geheel of gedeeltelijk in de macht van een derde mocht bevinden.
9. Gehele of gedeeltelijke afstand of overdracht van gebruik van het gehuurde om niet of onder bezwarende titel, of anderszins, is niet toegestaan. Onverminderd het bepaalde in de vorige zin, draagt de huurder in de verhouding tot Machtighoog in elk geval de verantwoording en het risico voor gedragingen van diegene(n) aan wie de huurder de feitelijke macht over het gehuurde geheel of gedeeltelijk mocht hebben overgedragen of overgelaten.
10. Het is de huurder zonder voorafgaande schriftelijke instemming van Machtighoog nimmer toegestaan ten aanzien van het gehuurde zelf herstel of onderhoud, anders dan dagelijks onderhoud, uit te voeren of daarvoor een derde in te schakelen.
11. Door het aangaan van de overeenkomst machtigt de huurder Machtighoog, dan wel een door hem aangewezen derde, te allen tijde de plaats of plaatsen waar het gehuurde zich bevindt te betreden en het gehuurde aan een onderzoek te onderwerpen. De huurder is verplicht het betreden van de hiervoor bedoelde plaatsen mogelijk te maken en zijn medewerking te verlenen aan het door of namens Machtighoog in te stellen onderzoek.


ARTIKEL 9. | OPSCHORTING EN ONTBINDING

1. Machtighoog is, indien de omstandigheden van het geval zulks redelijkerwijs rechtvaardigen, bevoegd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst met directe ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien en voor zover de huurder zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, dan wel na het sluiten van de overeenkomst Machtighoog ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de huurder zijn verplichtingen niet zal nakomen.
2. Indien de huurder in staat van faillissement verkeert, enig beslag op zijn goederen is gelegd of in gevallen waarin de huurder anderszins niet vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, is Machtighoog gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden. De huurder is verplicht mededeling te doen van de gesloten overeenkomst aan een beslagleggende deurwaarder, dan wel in het geval van een faillissement of onder curatelestelling aan de curator, dan wel bewindvoerder.
3. Voorts is Machtighoog gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien en voor zover zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding daarvan in redelijkheid niet van hem kan worden gevergd.
4. De huurder maakt nimmer aanspraak op enige vorm van schadevergoeding in verband met het door Machtighoog op grond van dit artikel uitgeoefende opschortings- en ontbindingsrecht.
5. Voor zover dit hem kan worden toegerekend, is de huurder verplicht de schade die Machtighoog ten gevolge van de opschorting of ontbinding van de overeenkomst lijdt, te vergoeden.
6. Indien Machtighoog de overeenkomst op grond van dit artikel ontbindt, zijn alle vorderingen op de huurder terstond opeisbaar.


ARTIKEL 10. | OVERMACHT

1. Machtighoog is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit de overeenkomst indien en voor zolang hij daartoe gehinderd wordt door een omstandigheid die hem krachtens de wet, een rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen niet kan worden toegerekend.
2. Indien de overmachtsituatie de nakoming van de overeenkomst blijvend onmogelijk maakt, zijn partijen gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.
3. Indien Machtighoog bij het intreden van de overmachtsituatie reeds gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen, is hij gerechtigd het reeds uitgevoerde gedeelte, respectievelijk nog uitvoerbare gedeelte van de overeenkomst afzonderlijk te factureren als ware er sprake van een zelfstandige overeenkomst.
4. Schade als gevolg van overmacht komt, onverminderd toepassing van het vorige lid, nimmer voor vergoeding in aanmerking.


ARTIKEL 11. | PRIJZEN, KOSTEN EN BETALINGEN

1. Het aanbod van Machtighoog vermeldt een zo nauwkeurig mogelijke opgave van de prijs en eventueel bijkomende kosten, waaronder niet-limitatief bedoeld, begrepen kunnen zijn: een tarief per uur, dag(deel) of week, een vaste totaalprijs, voorrijkosten, bezorg- en afhaalkosten, verzekeringskosten, een dieseltoeslag, een borgsom en keuringskosten in geval het gehuurde ademluchtapparatuur betreft.
2. Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is vermeld, zijn alle door Machtighoog vermelde bedragen exclusief btw.
3. Voor rekening van de huurder komen de eventuele brandstofkosten ten aanzien gebruik van het gehuurde zolang het gehuurde ter beschikking van de huurder staat. Voorts komen, in geval van onbemande verhuur, voor rekening van de huurder de kosten van dagelijks onderhoud van het gehuurde.
4. Machtighoog is gerechtigd prijsstijgingen van kostprijsbepalende factoren die zich openbaren na totstandkoming van de overeenkomst, doch voor het eindigen daarvan, aan de huurder door te berekenen.
5. In geval de overeenkomst voor bepaalde tijd is aangegaan, dient betaling te geschieden binnen zeven dagen na afloop van deze bepaalde tijd. In geval de overeenkomst langer voortduurt dan zeven dagen, zal Machtighoog de huurder wekelijks factureren.
6. Indien Machtighoog goede grond heeft te vrezen dat de huurder zijn betalingsverplichtingen niet (tijdig) zal nakomen, is Machtighoog, in afwijking van het vorige lid, gerechtigd volledige of gedeeltelijke vooruitbetaling van de overeengekomen prijs en kosten te vorderen. Machtighoog is niet eerder gehouden (verder) uitvoering aan de overeenkomst te geven dan nadat de huurder de betreffende vooruitbetaling heeft voldaan.
7. Betalingen dienen te geschieden op de daartoe door Machtighoog aangewezen wijze, binnen de door Machtighoog vermelde of anderszins aangezegde termijn.
8. De huurder is nimmer gerechtigd zijn eventuele vorderingen op Machtighoog te verrekenen met de door hem aan Machtighoog verschuldigde bedragen.
9. Indien tijdige betaling achterwege blijft, treedt het verzuim van de huurder van rechtswege in. Vanaf de dag dat het verzuim van de huurder intreedt, is de huurder over het opeisbare bedrag een rente van 2% per maand verschuldigd, waarbij een gedeelte van een maand als gehele maand wordt aangemerkt.
10. Alle kosten in verband met (buiten)gerechtelijke en executiemaatregelen, welke Machtighoog voor het geldend maken van zijn rechten ingevolge de overeenkomst nuttig of nodig mocht achten, komen voor rekening van de huurder.


ARTIKEL 12. | AANSPRAKELIJKHEID VAN DE HUURDER

1. Het bepaalde in dit artikel is van toepassing op zowel de overeenkomst tot onbemande verhuur als de overeenkomst tot bemande verhuur. Bij bemande verhuur geldt evenwel dat de huurder in afwijking van het bepaalde in de volgende leden, niet aansprakelijk is voor schade indien en voor zover deze schade aan de door Machtighoog aangewezen bemanning is toe te rekenen.
2. Voor alle schade die tijdens de huur aan het gehuurde is toegebracht of ontstaan, is de huurder volledig aansprakelijk, tenzij hij bewijst dat deze schade het gevolg is van een verborgen gebrek aan het gehuurde, welk gebrek reeds bestond bij het aangaan van de overeenkomst. De huurder is in elk geval aansprakelijk voor schade door verlies, vermissing, verduistering, diefstal, beschadiging en vervreemding van het gehuurde.
3. Indien het gehuurde in een mindere staat wordt terug geleverd aan Machtighoog dan waarin het bij aanvang van de huur ter beschikking is gesteld van de huurder, is de huurder aansprakelijk voor alle door Machtighoog gemaakte reparatie- en herstelkosten, onverminderd het recht van Machtighoog om huurderving te vorderen. In afwijking van vorenstaande komen de reparatie- en herstelkosten als gevolg van normale slijtage voor rekening van Machtighoog, mits het gehuurde korter dan 30 dagen ter beschikking van de huurder staat.
4. In geval Machtighoog het gehuurde ten behoeve van de huurder heeft verzekerd tegen aan de huurder toerekenbare schade, onder meer zoals bedoeld in de vorige twee leden, zal Machtighoog de schade trachten te verhalen op de betreffende verzekeraar. Indien en voor zover de schade niet door de verzekering wordt gedekt, komt deze schade voor eigen rekening van de huurder.
5. De huurder vrijwaart Machtighoog van alle aanspraken van derden, van welke aard dan ook, die verband houden met het gebruik van het gehuurde door of namens de huurder. De huurder is verplicht alle redelijke kosten van verweer tegen dergelijke aanspraken te vergoeden.
6. De huurder is bij verlies, vermissing, vervreemding, diefstal of verduistering van het gehuurde, verplicht de dagwaarde van het gehuurde te vergoeden, onverminderd het recht van Machtighoog op volledige schadevergoeding.
7. De eventueel door de huurder betaalde borgsom kan door Machtighoog worden verrekend met de vorderingen van Machtighoog op de huurder.


ARTIKEL 13. | AANSPRAKELIJKHEID VAN MACHTIGHOOG EN VRIJWARING

1. De huurder draagt de schade veroorzaakt door onjuistheden in de door hem opgedragen werkzaamheden, onjuistheden in de door huurder verlangde werkwijzen en verstrekte gegevens, iedere andere tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de huurder die uit de wet of de overeenkomst voortvloeien, alsmede een andere omstandigheid die niet aan Machtighoog kan worden toegerekend. De huurder is bij onbemande verhuur dan ook zelf verantwoordelijk voor het juiste gebruik van het gehuurde overeenkomstig de bestemming van het gehuurde. Ter zake aanvaardt Machtighoog geen enkele aansprakelijkheid.
2. Behoudens opzet en bewuste roekloosheid van Machtighoog en behoudens voor zover de wet daaraan onder de gegeven omstandigheden van het geval dwingend in de weg staat, draagt Machtighoog geen aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door bij de overeenkomst betrokken niet-ondergeschikte zelfstandige hulppersonen van Machtighoog.
3. Machtighoog is jegens de huurder slechts aansprakelijk te houden voor directe schade als bedoeld in lid 4 die de huurder lijdt als gevolg van een toerekenbare tekortkoming van Machtighoog in de nakoming van de overeenkomst. Onder toerekenbare tekortkoming moet worden verstaan een tekortkoming die een goed en zorgvuldig handelend vakgenoot kan en behoort te vermijden, een en ander met inachtneming van normale oplettendheid en de voor de uitvoering van de overeenkomst vereiste vakkennis en middelen.
4. Machtighoog is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, waaronder gederfde winst, geleden verlies en schade als gevolg van bedrijfsstagnatie. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
- de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade die in de zin van deze algemene voorwaarden voor vergoeding in aanmerking komt;
- de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Machtighoog aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Machtighoog toegerekend kunnen worden;
- redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de huurder aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van de directe schade in de zin van deze algemene voorwaarden.
5. Machtighoog heeft te allen tijde het recht eventuele schade waarvoor Machtighoog, ondanks het bepaalde in deze algemene voorwaarden, toch aansprakelijk is, te herstellen. De huurder dient Machtighoog daartoe in de gelegenheid te stellen, bij gebreke waarvan elke aansprakelijkheid van Machtighoog ter zake vervalt.
6. De aansprakelijkheid van Machtighoog is beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van de overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid van Machtighoog betrekking heeft en met dien verstande dat de aansprakelijkheid van Machtighoog nimmer meer zal belopen dan het bedrag dat in het desbetreffende geval, op grond van de door Machtighoog afgesloten bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering, daadwerkelijk wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eventuele eigen risico van Machtighoog dat krachtens die verzekering toepassing vindt. Indien de overeenkomst een langere doorlooptijd heeft dan drie maanden, wordt voor de vaststelling van de factuurwaarde als bedoeld in de vorige zin, uitsluitend de factuurwaarde over de laatste drie maanden van de overeenkomst als uitgangspunt genomen.
7. De huurder vrijwaart Machtighoog van al zijn aanspraken en aanspraken van derden in verband met schade waarvan de oorzaak aan een ander dan aan Machtighoog toerekenbaar is.
8. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijn bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Machtighoog één jaar. Het recht op het instellen van een vordering of verweer in verband met de stelling dat een door of namens Machtighoog geleverde prestatie niet aan de overeenkomst beantwoordt, vervalt indien van de tekortkoming niet binnen 14 dagen na ontdekking daarvan, althans het redelijkerwijs kunnen ontdekken daarvan, schriftelijk mededeling is gedaan aan Machtighoog.


ARTIKEL 14. | SLOTBEPALINGEN

1. Op elke overeenkomst en alle daaruit tussen partijen voortvloeiende rechtsverhoudingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2. Partijen zullen niet eerder een beroep doen op de rechter dan nadat zij zich optimaal hebben ingespannen om het geschil in onderling overleg te beslechten.
3. Uitsluitend de bevoegde rechter binnen het arrondissement van de vestigingsplaats van Machtighoog wordt aangewezen om van eventuele gerechtelijke geschillen kennis te nemen.